loading
Dojazd na terenie całej Polski
Przy opcji "Negocjacji ceny" proszę nie kontaktować się wcześniej ze sprzedającym!
Dojazd na terenie całej Polski
Przy opcji "Negocjacji ceny" proszę nie kontaktować się wcześniej ze sprzedającym!

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA „WYBIERZAUTO.PL”

Dane osobowe Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług doradztwa motoryzacyjnego przetwarzane są zgodnie z przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Administratorem danych osobowych uzyskanych od Usługobiorców jest VTI Group Sp. z o.o. Nip 951-256-33-95, adres e-mail: wybierzauto@gmail.com.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu wykonania umowy o świadczenie usług określonych w OWU oraz w celu przesyłania informacji handlowej.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w przypadku usługi określonej w § 5 ust. 1 pkt 7 OWU (przesyłanie informacji handlowej) na podstawie art. 6 us. 1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (marketing bezpośredni).

Usługobiorca nie jest zobowiązany do podania danych osobowych, jednak brak ich podania powoduje, iż nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie usług.

Odbiorcą danych osobowych Usługobiorców może być przedsiębiorca świadczący usługi hostingowe na rzecz Administratora (w zakresie przechowywania danych).

Dane osobowe Usługobiorców będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług oraz wykonania obowiązków podatkowych.

Usługobiorca jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji (prawo dostępu do danych osobowych):

1) cele przetwarzania;

2) kategorie odnośnych danych osobowych;

3) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

4) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

5) informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego Usługobiorcy, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Usługobiorcy – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Usługobiorcy.

Usługobiorca ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Usługobiorca ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Usługobiorca ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2) Usługobiorca cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3) Usługobiorca wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Usługobiorca ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

1) gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

2) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Usługobiorca sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Usługobiorcy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) Usługobiorca wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Usługobiorcy.

Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych (w tym profilowania):

1) niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

2) niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Usługobiorcy, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy Usługobiorca jest dzieckiem.

W przypadku wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w pkt 13, Administratorowi nie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Usługobiorcy, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Usługobiorca ma prawo ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe (prawo do przenoszenia danych).

Wykonując prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w pkt 16, Usługobiorca ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Usługobiorca ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.